Dátum Uznesenia Zápisnica
11.02.2011 Pdf 32 Pdf 32 

11.04.2011

Pdf 32  Pdf 32
13.06.2011 Pdf 32 Pdf 32
30.06.2011   Pdf 32
13.07.2011 - mimoriadné zasadnutie Pdf 32 Pdf 32
22.09.2011 Pdf 32 Pdf 32
10.10.2011 Pdf 32 Pdf 32
24.10.2011 Pdf 32 Pdf 32
19.12.2011 Pdf 32 Pdf 32

 

 

 

     Vážení občania,        
dovoľte mi predstaviť vám stručnú bilanciu výsledkov rokovaní obecného zastupiteľstva.         
Podľa môjho názoru modrou farbou sú vyznačené uznesenia poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré sú pre obec prospešné.        
Červenou farbou som vyznačil uznesenia, ktoré vážne poškodzujú našu obec.         
Posúďte to však sami a zvážte, či chcete mať takýchto poslancov aj v nasledujúcom období. Poslanci totiž podľa zákona navrhujú a  rozhodujú o najdôležitejších otázkach v obci. Starosta to potom vykonáva (ak je to v prospech obce).        
Treba tu však povedať, že poslanci boli a sú rozdelení na dve názorové skupiny:          
V 1.skupine boli: p.Paľa, p.Stachura, p.Tomečko, p. Molčan, p.Vojteková        
V 2.skupine boli: p.Brindzko, p.Kľučiarik (s touto skupinou sa názorovo stotožňujem aj ja ako starosta)         
1.skupina bola vo väčšine, preto určovala výsledky rokovaní obecného zastupiteľstva (OZ) a nesie za to aj hlavnú zodpovednosť.

ROK 2011
Zasadnutie obecného zastupiteľstva  Poznámka

Najdôležitejšie uznesenia/ Dôvody nekonania zastupiteľstva

Ustanovujúce OZ 11.1.2011   - sľub nového starostu a poslancov OZ
OZ č.1 z 11.2.2011  

- schválenie komisií (uznesenie. č.8/2011)
- schválenie zriadenia internetovej stránky obce (uznesenie. č.9/2011)
- OZ berie na vedomie vízie prác na volebné obdobie (uzn. č. 10/2011)
- schválenie rozpočtu na rok 2011 (uzn. č. 11/2011)

OZ č. 2 z 11.4.2011   - OZ neschvaľuje aktualizáciu územného plánu obce (uzn. č. 15/2011)
- OZ neschvaľuje VZN o verejnom poriadku
- OZ berie na vedomie o projekte Protipovodňové opatrenia (uzn. č. 25/2011)
OZ č. 3 z 13.6.2011   - voľba hlavného kontrolóra obce (uzn. č. 30/2011)
- schválenie inštalácie elektronickej ochrany pred vlámaním na obecnom úrade (uzn. č. 34/2011)
Mimoriadne OZ z 13.7.2011   - schválenie záverečného účtu obce
OZ č. 4 z 22.9.2011   - OZ neschvaľuje VZN o verejnom poriadku (uzn. č. 48/2011)
- OZ neschvaľuje VZN o daniach a poplatkoch (uzn. č. 49/2011)
- OZ neschvaľuje rekonštrukciu kotolne v budove OcÚ - uzn. č. 52/2011  (možná úspora až 6.500€ ročne)
Mimoriadne OZ z 10.10.2011   - výber predraženej ponuky o 3700€ na dokumentáciu pre dažďovú kanalizáciu na vstupe do obce
OZ č. 5 z 24.10.2011   - zrušenie celého navrhnutého programu zasadnutia (uzn. č. 11/2011)
OZ č. 6 z 19.12.2011   - OZ neschvaľuje rozpočet na rok 2012
ROK 2012
Zasadnutie obecného zastupiteľstva  Poznámka

Najdôležitejšie uznesenia/ dôvody nekonania zastupiteľstva

OZ č. 1 z 20.1.2012   - príprava referenda o odvolaní starostu obce 10.3.2012
OZ č. 2 z 23.1.2012   - príprava referenda o odvolaní starostu obce 10.3.2012
OZ č. 3 z 17.2.2012   - príprava referenda o odvolaní starostu obce 10.3.2012
OZ č. 4 z 27.2.2012   - príprava referenda o odvolaní starostu obce 10.3.2012
OZ č. 5 z 2.3.2012 Neúčasť starostu obce - schválenie rozpočtu obce 2012 bez vývozu odpadu a so zadĺžením obce vo výške 37.000 € (uzn.č. 59/12)
OZ č. 6 z 9.5.2012 Nekonalo sa Dôvod: Neúčasť väčšiny poslancov OZ ( zúčastnil sa iba p.Brindzko)
OZ č. 6A z 14.5.2012   - OZ neschválilo poverenie kontrolóra obce, aby overil platnosť rozpočtu obce na rok 2012, odhlasovaný poslancami OZ z 2.3.2012
- OZ neschválilo rozšírenie územného plánu obce o lokalitu Zadné Pojaky pri Kanaši
OZ č. 7 z 23.5.2012   - OZ schválilo poverenie pre primátora Veľkého Šariša na vydávanie stavebných povolení na území našej obce v oblasti Zadné Pojaky, napriek upozorneniu starostu, že je to protizákonné (uzn. č. 69/2012)
OZ č. 8 z 23.5.2012   - OZ opätovne schválilo uznesenie č. 69/2012, ktoré následne primátor Veľkého Šariša posúdil ako protizákonné a odmietol ho.
OZ č. 9 z 16.7.2012 Nekonalo sa Dôvod: Ospravedlnenie sa väčšiny poslancov OZ vopred
Ozč.10 z 30.7.2012 Nekonalo sa Dôvod: Neúčasť väčšiny poslancov, v programe bolo prejednanie výstavby-opravy cesty k futbalovému ihrisku
OZ č. 11 z 13.8.2012 Nekonalo sa Dôvod: Neúčasť väčšiny poslancov (zúčastnil sa iba p.Brindzko)
OZ č. 12 z 17.9.2012 Nekonalo sa Dôvod: Neúčasť väčšiny poslancov (zúčastnili sa iba p.Brindzko a p. Vojteková)
OZ č. 13 z 28.9.2012   - OZ neschvaľuje opravu cesty k futbalovému ihrisku asfaltovým kobercom (uzn. č. 78A/2012)
- OZ neschvaľuje zámer výstavby bytového domu na Počkaji (uzn. č. 79/2012)
- OZ schvaľuje zmeny a doplnky k územnému plánu (uzn. č. 80/2012)
- OZ schvaľuje zámenu katastrálnych hraníc obce Gregorovce (Zadné Pojaky), (uzn. č. 83/2012)
- OZ berie na vedomie informáciu o realizácii dažďovej kanalizácie s chodníkom na vstupe do obce (č.85/2012)
- OZ neschvaľuje rozpočet obce na rok 2012 (uzn. č.88/2012)
OZ č. 14 z 16.11.2012 Neúčasť starostu obce - OZ navrhuje podpísať dohodu o zámene katastrálnych hraníc bez finančnej kompenzácie 2500€, ktorú po rokovaniach so starostom ponúklo mesto Veľký Šariš pre obec Gregorovce
ROK 2013
Zasadnutie obecného zastupiteľstva  Poznámka Najdôležitejšie uznesenia/ dôvody nekonania zastupiteľstva
OZ č. 1 z 6.2.2013 OZ sa nekonalo - OZ bolo síce uznášania schopné avšak okrem p.Brindzka nebol nikto iný ochotný overiť zápisnicu
OZ č. 2 z 22.4.2013  

- OZ schvaľuje výstavbu dažďovej kanalizácie s chodníkom na vstupe do obce (uzn. č. 8/2013)
- OZ neschvaľuje rozpočet obce na rok 2013

OZ č. 3 z 1.7.2013   - OZ schvaľuje zámer realizácie projektových dokumentácií pre výkup pozemkov pod cestou Sile-Kanaš, a cestou pod Tanorokom.
- OZ navrhuje starostovi obce zmapovať požiadavky občanov pre výkup pozemkov pod futbalovým ihriskom
- OZ neschvaľuje rozpočet obce na rok 2013
- OZ schvaľuje výstavbu detského ihriska pri hasičskej zbrojnici (uzn. č. 23/2013)
OZ č. 4 z 16.10.2013 OZ sa nekonalo Dôvod: Neúčasť väčšiny poslancov OZ
ROK 2014
Zasadnutie obecného zastupiteľstva  Poznámka Najdôležitejšie uznesenia/ Dôvody nekonania zastupiteľstva
OZ č. 1 z 22.1.2014 OZ sa nekonalo Dôvod: okrem p.Vojtekovej nebol nikto z prítomných poslancov ochotný overiť zápisnicu
OZ č. 2 z 25.2.2014   - OZ neschválilo rozpočet na rok 2014 (uzn.č. 8/2014)
OZ č. 3 z 11.4.2014   - OZ odhlasovalo zoškrtaný rozpočet na strane výdavkov, tak že obec nemá prostriedky ani na základné prevádzkové náklady v roku 2014 pričom ponechala 58.000€ do nasledujuceho roku 2015 napriek nesúhlasu starostu obce
OZ č. 4 z 28.4.2014   - OZ druhým hlasovaním potvrdilo a schválilo rozpočet z 11.4.2014
- OZ následne opravilo 2x odhlasovaný rozpočet rozpočtovým opatrením, kde vyškrtnutú položku pre spevácky zbor nahradilo požadovanou sumou

Bilanciu práce starostu obce vám predstavím neskôr.

2.5.2014

Ing. Verčimák Slavomír
starosta obce