Číslo zmluvy Zmluva zverejnená Partner Predmet zmluvy dokument
  02.01.2011 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, P.O.Box 33, 911 01 Trenčín DODATOK č. 2 k znluve č. 26 004 Pdf 32
110314 10.03.2011 IFOsoft verejná obchodná spoločnost', Sabinovská 6, 08001 Prešov Zmluva na dodávku programového vybavenia Pdf 32
  16.03.2011 Slovenský Vodohospodársky podnik - štátny podnik košice, Odštepný závod Košice, Správa povodia Hornádu a Bodvy Zmluva o dielo - Opatrenia  na ochranu pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej  situácie Pdf 32
  27.04.2011 Katastrálny úrad v Prešove, Konštantinova 6, 08001 Prešov Zmluva o poskytovani hromadných údajov z katastra nehnutel'nosti Pdf 32
  26.08.2011 Východoslovenská distribučná, a. s. Mlynská 31, 04291 Košice Pdf 32
  19.09.2011 SAD Prešov, a. s., Košická ul.2, P.O .Box 190, 08069 Prešov Zmluva o prispevku na ubytovanie Pdf 32
  12.10.2011 L+H KOM s.r.o, Vihorlatská 17, 08001 Prešov Projektové práce pre projektovú dokumentáciu - Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby Pdf 32
  21.10.2011 MINOR PLAN - Ing. arch. Stanislav Dučay, autorizovaný architekt, Petofiho14, 08001 Prešov dodatok k zmluve - vypracovanie zmien a doplnkov územného plánu obce Gregorovce Pdf 32
  28.11.2011 EURODREVOCOMP s.r.o, Gen.Svobodu1 31/190, 06801Medzilaborce predaj drevnej hmoty na pni Pdf 32
  30.12.2011 Interbau s.r.o, Brezovica 520, 08274 Brezovica Oprava chodníka, "Sile" v dlžke 200 m.  

 

 

Kúpna zmluva uzatvorená podľa §409 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka