Číslo zmluvy Zmluva zverejnená Partner Predmet zmluvy dokument
ZO-2019-33-01 19.09.2019 NAJ, s.r.o, Nová Ľubovňa 1, 065 11 Nová Ľubovňa Zmluva č. ZO-2019-31-01 o poskytovaní služieb uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 a násl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení nesk. predpisov Pdf 32
  17.09.2019 CBR, s.r.o., Hollého 29, 083 01 Sabinov Návrh zmluvy o dielo uzavretá podľa ust. § 563 a násl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení nesk. predpisov Pdf 32
č.938/2019/ORR 26.08.2019 Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov ZMLUVA č.938/2019/ORR o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK Pdf 32
05/2019 16.07.2019 CYKLOMARATÓN PREŠOV, Mirka Nešpora 45, 080 01 Prešov Darovacia zmluva 05/2019 Pdf 32
VP/19/07317/001 03.07.2019 SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným  dielam, Rastislavova 3,  821 08 Bratislava Hromadná licenčná zmluva Pdf 32
č.40/021/19 28.06.2019 Prima banka Slovensko, a.s, Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o termínovanom úvere č. 40/021/19 Pdf 32
  26.06.2019 Marius Pedersen, a.s., Ražňany 423, 082 61 Ražňany Zmluva o reklame uzavretá podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení nesk. predpisov a zák. č. 147/2001 Z.z o reklame Pdf 32
525/2019/OK 26.06.2019 Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov ZMLUVA č. 525/2019/OK  poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK Pdf 32
  06.05.2019 WEBY GROUP, s.r.o, Nižovec 2a, 960 01 Zvolen Zmluva o dielo a poskytovaní služieb uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a násl. č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a dodatkov. Pdf 32
  02.05.2019 Slavomír Šlosár, Gregorovce 73, 082 66 Uzovce Zmluva o prenájme nebytovných priestorov uzatovrená podľa § 3 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových prestorov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Pdf 32
39 282 16.04.2019 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava Zmluva č. 39 282 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka Pdf 32
  15.04.2019 Ing. Viliam Čech, K Surdoku 9, 080 01 Prešov DODATOK č. 2 k ZMLUVE O DIELO uzavretej v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonnika č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov Pdf 32
č.120319 12.03.2019 CS Consulting Interational s.r.o., P.J.Šafárika 377/7, 927 0 Šaľa Zmluva o službách č. 120319 - Program podpora rozvoja športu na rok 2019 Pdf 32
  08.03.2019 Ing. Viliam Čech, K Surdoku 9, 080 01 Prešov  DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO uzavretej v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonnika č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov Pdf 32
č. U2266/2019 25.02.2019 MADE spol. s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica Licenčná zmluva č. U2266/2019 Pdf 32
20190635 22.02.2019 BW-net, s.r.o, Urbánkova 1, 080 01 Prešov Zlmuva o pripojení uzatvorená podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách Pdf 32
 č.26005  22.02.2019 Marius Pedersen, a.s., Ražňany 423, 082 61 Ražňany  Zmluva č. 26005 o poskytovaní služieb uzatvorenej podľa §269 ods. 2 ákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení  Pdf 32