Identifikačné údaje:

Názov organizácie : Obec Gregorovce
Sídlo: Obec Gregorovce, Gregorovce 88, 082 66 Gregorovce
IČO: 00327051
Štatutárny zástupca: Ing. Slavomíra Daráková, starostka obce
Web: www.gregorovce.eu


Profil:

Obec Gregorovce je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b)  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočnenie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ  v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.

Verejné obstarávanie podľa schváleného harmonogramu verejného obstarávania na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených požiadaviek zabezpečujú odborne spôsobilé osoby na verejné obstarávanie v spolupráci s jednotlivými referátmi podľa vnútornej Smernice upravujúcej jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác.

Verejný obstarávateľ zabezpečuje zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác aj s využitím elektronickej aukcie. Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania a vo svojom „ Profile verejného obstarávateľa“.

 


 

 

dátum             
názov dokument
 29.11.2019 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky: Dodanie a montáž prvkov detského ihriska pre projekt: Výstavba detského ihriska v obci Gregorovce. Pdf 32
14.11.2019

Výzva na predloženie ponuky: Dodanie a montáž prvkov detského ihrisla pre projekt : "Výstavba detského ihriska v obci Gregorovce"

 

Príloha č. 1 - technická špecifikácia

Príloha č. 2 - návrh KZ
Pdf 32
26.08.2019 Výzva na predkladanie cenových ponúk : Príjazdová komunikácia a chodník k OcÚ a MŠ - rekonštrukcia v obci Gregorovce  Pdf 32
31.01.2019 Výzva na predloženie ponuky: Zber, odvoz a likvidácia zmesového komunálneho odpadu v obci Gregorovce - Technické služby mesta Prešov, a.s Pdf 32
31.01.2019 Výzva na predloženie ponuky: Zber, odvoz a likvidácia zmesového komunálneho odpadu v obci Gregorovce - Marius Pedersen, a.s Pdf 32
31.01.2019 Výzva na predloženie ponuky: Zber, odvoz a likvidácia zmesového komunálneho odpadu v obci Gregorovce - KOSIT, a.s. Pdf 32
31.01.2019 Výzva na predloženie ponuky: Zber, odvoz a likvidácia zmesového komunálneho odpadu v obci Gregorovce - FÚRA, s.r.o. Pdf 32
31.01.2019 Výzva na predloženie ponuky: Zber, odvoz a likvidácia zmesového komunálneho odpadu v obci Gregorovce - ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Pdf 32
03.05.2018 Opakované vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - Predaj pozemkov pri Elektroplaste Pdf 32
29.03.2018 Opakované vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - Predaj pozemkov pri Elektroplaste Pdf 32
23.11.2017 Opakované vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - Predaj pozemkov pri Elektroplaste Pdf 32
04. 09. 2017 Opakované vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - Predaj pozemkov pri Elektroplaste Pdf 32
28. 07. 2017 Oprava povrchu chodníkov Pdf 32
28. 07. 2017 Oprava miestnej komunikácie Pdf 32
03.07.2017 Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže – Predaj pozemkov pri Elektroplaste Pdf 32
15.08.2016 Oprava povrchu chodníkov Pdf 32
12.05.2016 Oprava miestnej komunikácie Pdf 32
01.07.2015 Oprava a rekonštrukcia verejného osvetlenia na ulici Počkaj Pdf 32
10.03.2015 Oprava chodníka s oporným múrom
Pdf 32

 

 

 

800x600

Oprava miestnej komunikácie

Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

výzva 4

Príloha č. 1 - technická špecifikácia

Príloha č. 2 - návrh KZ