Oznamy

Oznamujem všetkým žiadateľom o el. prípojku na novozriadenej ceste v lokalite SILE-KANAŠ, že k pripojovaciemu poplatku je potrebné uhradiť zálohu vo výške  500 € za výstavbu vašej elektrickej prípojky v termíne do 21.9.206 na obecnom úrade. V októbri  2016 realizačná firma začne s výstavbou trafostanice a hlavných NN rozvodov. Pri týchto prácach je pripravená vybudovať aj jednotlivé el. prípojky. V prípade neuhradenia spomínaného poplatku, uvedená firma nebude realizovať výstavbu el. prípojky.
V Gregorovciach 7.9.2016    
                                Ing. Slavomír Verčimák
                                Starosta obce

V súvislosti s prípravou dokumentácie na výstavbu inžinierskych sieti - elektrické pripojenie na pripravovanej miestnej komunikácii t' obci Gregorovce oblasti SILE - KANAŠ pozývam ako vlastníkov a spoluvlastníkov predmetných pozemkov na rokovanie o podmienkach pripojenia jednotlivých parciel na el. energiu. Predmetom rokovania bude spísanie záujmu jednotlivých vlastníkov pozemkov z dôvodu určenia potrebnej kapacity trafostanice. Na základe tohto záujmu obec Gregorovce podá žiadosť na VSD ( Východoslovenská distribučná a.s. ) o pripojenie odberných miest do distribučnej sústavy VSD a.s.

Rokovanie sa uskutočni dňa 22, 07,2015 o 17:00 hod. na Obecnom úrade v Gregorovciach. V prípade, Že sa nemôžete zúčastniť' tohto rokovania a máte záujem o prívod el. energie na vašom pozemku v tejto lokalite ozvite sa telefonicky na tel. čísle 0905908492.