KNE 531/14; KNE 531/13 ; KNE 531/102; KNE 531/202; KNE 531/11; KNE 531/113; KNC 455/3; KNC 461; KNC 460/2; KNC462/2
k. ú. Gregorovce


na rokovanie o podmienkach majetkoprávneho vysporiadania časti predmetných pozemkov, nevyhnutných  na umiestnenie vyššie uvedenej stavby

Rokovanie sa uskutoční dňa 07. 04. 2014 o 17:00 hod. na Obecnom úrade v Gregorovciach.
V prípade, že sa nemôžte zúčastniť tohto rokovania, splnomocnite Vami vybranú osobu prostredníctvom priloženého splnomocnenia s overeným podpisom, ktorá Vás bude zastupovavať na tomto rokovaní.

 

Ing. Slavomír Verčimák
Starosta obce

 

V Gregorovciach 28.3.2014

 

Dokumenty:

Pozvánka Word 32 Pdf 32
Návrh zmluvy Word 32 Pdf 32