Predpoklady na výkon funkcie a náležitosti prihlášky:

1. Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra Obce Gregorovce je ukončené minimálne úplné stredoškoské vzdelanie . Osvedčenie o spôsobilosti na vykonávanie funkcie hlavného kontrolóra obce je výhodou.

2. Písomná prihláška, ktorá bude tvoriť prílohu materiálu k voľbe hlavného kontrolóra obce a musí obsahovať:

a) meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),
b) profesijný životopis,
c) informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

3. K prihláške je potrebné priložiť nasledovné prílohy:

a) výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace,
b) úradne overený doklad o vzdelaní,
c) súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra Obce Gregorovce. Písomný súhlas obsahuje najmä údaj o tom, kto súhlas poskytol, komu sa súhlas dáva, na aký účel, rozsah osobných údajov, doby platnosti súhlasu a podmienky jeho odvolania. Súhlas daný v písomnej forme je bez vlastnoručného podpisu toho, kto súhlas dáva, neplatný.

V Gregorovciach , dňa 19.4.2011
Ing. Verčimák Slavomír
starosta obce

!! Oficiálny dokument !!