Vašu ponuku, v zmysle výzvy a súťažných podkladov žiadame doručiť poštou, alebo osobne v zalepenej obálke označenej heslom Súťaž, Dažďová kanalizácia - „Neotvárať“ v lehote najneskôr do 16.05.2011 do 16,00 hodiny na adresu: 
Obecný úrad, Gregorovce č.88, 08266 Uzovce

Poskytnuté informácie budú slúžiť výlučne pre potreby verejného obstarávateľa –obce Gregorovce, na výber zmluvného partnera pre poskytnutie služieb. Pri výbere zmluvného partnera postupuje verejný obstarávateľ v zmysle § 102 zákona o verejnom obstarávaní.

V prípade, že Vaša ponuka bude pre verejného obstarávateľa prijateľná, budete bezodkladne po vyhodnotení predložených ponúk vyzvaný na rokovanie o uzatvorení Zmluvy o dielo.

Oficiálny dokument