Po úvodnej piesni d. o. Bartolomej privítal všetkých účastníkov a otvoril bohoslužbu vstupnou modlitbou: „Ty, trojjediný Bože, ktorý nás zjednocuješ, urob našu jednotu viditeľnou a daj svetu uzdravenie.“ Po čítaní zo Skutkov apoštolov (Sk 2, 42 – 47) a z Evanjelia podľa sv. Jána (Jn 14, 15 – 21) nasledoval príhovor Mgr. Jána Bakalára. V úvodných slovách pripomenul, že: „kresťania z Jeruzalema pozývajú aj nás, aby sme svedčili o narodení Ježiša Krista v Betleheme, o jeho účinkovaní, jeho smrti, teraz keď tak túžime po pokoji a spravodlivosti.“ Príbehom arcibiskupa a zlatej rybky zdôraznil, ako je dôležité budovanie spoločenstva dobrých ľudí na všetkých úrovniach, v obciach, pracoviskách, medzi cirkvami, veriacimi, bez rozdielu veku či pohlavia. Vyzval všetkých ku modlitbám za jednotu, k potrebe modlitieb jeden za druhého. Ježiš Kristus chce byť s nami, je pre každého, potrebujeme žiť s Kristom a s jeho modlitbou – to sú hlavné piliere našej viery, dodal v závere svojho príhovoru.

V prosbách sa spomenulo búranie múrov medzi nami, potlačenie nedôvery a nenávisti, život v spravodlivosti a pokoji, zhromažďovanie spoločenstva v Cirkvi, jej rozširovania po celom svete, jednota kresťanov, zodpovednosť vo verejnom živote - jeho bezúhonné konanie za dobro všetkých. Po spoločnej modlitbe Otče náš Mgr. Ján Bakalár v záverečnej modlitbe prosí všemohúceho Boha, ktorý darom Ducha svätého spojil prvých kresťanov v Jeruzaleme o spojenie v odvážnej modlitbe a prežívaní dobrej zvesti zmierenia a pokoja tam, kde vládne nerovnosť a nespravodlivosť.

Posviacku obecných symbolov vykonal vdp. Bartolomej Salanci. Tento veľmi dôležitý náboženský akt pre obec je umocnený modlitbou posviacky: „Bože, mocný vládca a všemohúci Pane, ty múdro riadiš celý svet, prosíme ťa požehnaj tieto obecné symboly a všetkých obyvateľov tejto obce a jej vedúcich predstaviteľov, ktorí vo svojom úrade používajú tieto symboly, aby mali vždy na zreteli budovanie spoločného dobra, dávali svojím životom príklad bratského spolunažívania, spravodlivo rozhodovali a riadili, a tak svedčili o tvojej prítomnosti v ich srdciach. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.“

Po posviacke symbolov obce sa prítomným prihovoril starosta obce Ing. Slavomír Verčimák. V úvode príhovoru pozdravil všetkých prítomných a poďakoval sa vo svojom mene aj menom poslancov všetkým: organizátorom, duchovným otcom, a ostatným prítomným za uskutočnenú ekumenickú bohoslužbu spojenú s posviackou obecných symbolov. Najzaujímavejšia bola jeho prvá veta, keď hovorí - rozmýšľal som čo povedať prvé a vybral si túto vetu zo Svätého písma: „Hľadajte kráľovstvo Božie a ostatné Vám bude pridané“. V tomto duchu ďalej hovorí - bude nám pridaná možno kanalizácia, možno multifunkčné ihrisko, alebo iné čo súrne potrebujeme. V ďalšej časti sa upriamil na hľadanie Krista v rodinách, v obci, hľadanie pravdy a dodáva „ja ju chcem hľadať 365 krát v roku, hľadajme ju spoločne a vtedy bude náš život v obci krajší, radostnejší a zaujímavejší“.

V závere bohoslužby Mgr. Bakalár sa poďakoval za pozvanie, zaželal obci požehnanú spoluprácu a dobro pre všetkých. Poďakoval sa aj za dobrú spoluprácu s kaplánom Marekom pri vyučovaní náboženskej výchovy na základnej škole i keď vyučuje len jedno dieťa s vierou, že sa bude školské zariadenie rozvíjať pri novom vedení s porozumením a láskou.

Vdp. Bartolomej poďakovaním a prianím všetkého dobrého a spoločným záverečným požehnaním s Mgr. Bakalárom ukončili Ekumenickú bohoslužbu spojenú s posvätením obecných symbolov, ktorej sa zúčastnilo okolo 100 veriacich obidvoch cirkvi.
Po ukončení bohoslužby na priateľskej recepcii starosta obce Ing. Slavomír Verčimák srdečne poďakoval pozvaným hosťom vdp. Bartolomejovi Salancimu, kaplánovi Marekovi Vargovi, Mgr. Jánovi Bakalárovi za aktívnu účasť, speváckemu zboru za vzorné interpretácie spevov z Taizé, organizátorom za vzornú prípravu a realizáciu celej slávnosti.

IMGP8890 IMGP8896 IMGP8897 IMGP8963 IMGP8978 IMGP9000

Text : František Paľa
Foto: Pavol Leto
Ďalšie fotky na: http://picasaweb.google.com/pavol.leto/Gregorovce#