Vyhlášky a oznámenia


 

Názov vyhlášky dokument
Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania (verejná vyhláška) Pdf 32
Rozhodnutie o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: "IBV Gregorovce - MK a chodník." Pdf 32
Verejná vyhláška vyplácania nájomného za prenájom oľovných pozemkov vlastníkov v PR Giraš -Dubina za obdobie od 16.05.2017 do 16.05.2020 Pdf 32
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby : "NN prípojka k RD - Gregorovce" Pdf 32
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia na pozemnú stavbu - Stavebné povolenie - NOVOSTAVBA rod. domu s pripojením na TVÚ v obci Gregorovce Pdf 32
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby : Gregorovce - prístupová komunikácia SILE - TANOROK ul. objekt SO 01 - Prístupová komunikácia a chodník - verejnoprospešná stavba Pdf 32
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a pozvanie na ústne pojednávanie : "Novostavba rodinného domu s pripojením na TVÚ v obci Gregorovce." Pdf 32
Verejná Vyhláša, ktoru sa oznamuje začatie územného konania na inžiniersku líniovú stavbu : "Optická trasa Prešov - Sabinov _ 096KO Lysá 1. časť okres Prešov"  Pdf 32
Verejná vyhláška - Začatie územného konania "Gregorovce - prístupová komunikácia SILA - TANOROK, objekt SO 01 - Prístupová komunikácia a chodník" Pdf 32
Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav "Rekonštrukcia MK - k ihrisku v obci Gregorovce Pdf 32
Verejná vyhláška - Rozhodnutie: Povolenie úžívania stavby "Gregorovce - prepojenie vodovodu" SO 01 Vodovodné potrubie" Pdf 32
Oznámenie o začatí stavebného konania  formou VV:NN rozvody Sile-Kanaš Gregorovce, verejnoprospešná stavba: "SO 01-Distribučné NN rozvody, SO-02 Odberné elektrické zariadenie, SO 03-Verejné osvetlenie" Pdf 32
Oznámenie stavebného povolenia formou VV: "SO 02-Verejné osvetlenie, SO 05-Rozvod STL plynu" Pdf 32
Oznámenie stavebného povolenia formou VV: Gregorovce, IBV 10RD Štepník-VN, TS, NN: "SO 01-VN 22 kV kábl.prípojka, SO 02-Trafostanica BTS, SO 03-Sekundárne NN rozvody, SO 04-Odberné elektrické zariadenie, SO 05-Verejné osvetlenie IBV" Pdf 32
Rozhodnutie o návrhu na zmenu: "NN rozvody Sile Kanaš Gregorovce, verejnoprospešná stavba" Pdf 32
Rozhodnutie o umiestnení stavby: : IBV Gregorovce Štepník - Elektroinštalácia verejnoprospešná líniova stavba Pdf 32
Rozhodnutie o povolení na uskutočnenie vodnej stavby: "Miestna komunikácia v Sile - Gregorovce, SO 04 - Rozvod vody" Pdf 32
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania Pdf 32
IBV Gregorovce Štepník - elektroinštalácia Pdf 32
Miestna komunikácia v Sile - Gregorovce: "SO 01 - Komunikácia a chodník, SO 03 - Dažďová kanalizácia" Pdf 32

 


 

Názov oznámenia dokument
Oznámenie o začatí stavebného konania-Gregorovce, IBV 10 RD Štepník-VN, TS, NN:"SO 01-VN 22 kV kábl.prípojka, SO 02-Trafostanica BTS, SO 03-Sekundárne NN rozvody, SO 04-Odberné elektrické zariadenie, SO 05-Verejné osvetlenie IBV Pdf 32
Správa o hodnotení strategického dokumentu: "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014-2020" Pdf 32
Oznámenie o začatí stavebného konania: "SO 02 - Verejné osvetlenie a SO 05 - Rozvod STL plynu" v Miestnej komunikácii Sile - Gregorovce Pdf 32
Správa o hodnotení strategického dokumentu: "Regionálna integrovaná územná stratégia Prešovského kraja na roky 2014-2020" Pdf 32
Oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Veľký Šariš 2015-2024" Pdf 32